Customer support
0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Algemene voorwaarden

  1. Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
  • Dag: kalenderdag;
  • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
  • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
  • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

   

  2. Identiteit van de ondernemer

  • Handelsnaam: West-Site Boardshop
  • Vestigingsadres: Nederkouter 4
  • Bedrijfsnaam: Andes Boardshop BVBA
  • Telefoonnummer: 073-7370383 (bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 10:00 tot 18:00 uur)
  • E-mail: [email protected]
  • Btw-nummer: BE 0681.472.906

   

  3. Totstandkoming verkoop op afstand

  • Om een product online te te bestellen, dient de consument het toe te voegen aan zijn winkelkarretje. Vervolgens kiest hij de leveringswijze, vult hij zijn gegevens in en kiest hij de betalingswijze. Om de bestelling af te ronden, dient de consument ten slotte de knop met als bijschrift ‘Betalen’ in te drukken en de betaling uit te voeren.
  • Om een product in de winkel te kopen, dient de consument langs te komen in de winkel en wordt hij door het verkoopproces begeleid ofwel bestelt hij online met de optie 'Ophaling in de winkel'.
  • In geval van overmacht kan West-Site zijn verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden.

   

  4. Prijzen

  • Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW. De eventuele verzendingskosten worden apart vermeld.
  • Als West-Site met u een bepaalde prijs overeenkomt, is West-Site niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
  • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
  • Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
  • De ondernemer kan producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

   

  5. Levering en uitvoering

  • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
  • Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  • Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
  • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij West-Site tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen
  • Alle goederen worden geleverd op het door de klant aangegeven adres of afhaalpunt. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan een identiteitsbewijs (of een kopie) gevraagd worden bij de levering. De klant tekent voor ontvangst van de levering.
  • De levering aan huis gebeurt in principe door een koerier (enkel op gelijkvloers).
  • In geval van afwezigheid van de klant wordt een kaartje achtergelaten door de koerier waarop het plaatselijk postpunt staat aangekruist, waar de klant op vertoning van zijn identiteitsbewijs zijn goederen binnen 14 dagen kan afhalen.
  • Bij de levering in een afhaalpunt ontvangt de klant een bericht zodra zijn pakket beschikbaar is voor afhaling op vertoning van zijn identiteitsbewijs. 
  • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.
  • West-Site levert in alle landen van de Europese Unie.
  • De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop.

   

  6. Levertijden

  Levertijden België, Nederland & Luxemburg:

  • Verwerkingstijd: 0-1 dagen (maandag t.e.m. zaterdag)
  • Transporttijd: 1-2 dagen (maandag t.e.m. zaterdag)

  Levertijden in Europa buiten België, Nederland & Luxemburg:

  • Verwerkingstijd: 0-1 dagen (maandag t.e.m. zaterdag)
  • Transporttijd: 1-5 dagen (maandag t.e.m. zaterdag)

  West-Site is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de aangestelde transporteur. In dergelijke gevallen blijft de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

  De door West-Site hierboven opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

   

  7. Betaling

  • Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
  • Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

  De klant kan zijn internet bestelling betalen met:

  • De volgende betaalkaarten: Visa, Mastercar, American Express, Bancontact, Mister Cash, Maestro 
  • Via internetbankieren: Belfius Direct Net, KBC/CBC Online, Paypal

   

  8. Overmacht

  • Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop West-Site geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor West-Site niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
  • West-Site heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat West-Site zijn verbintenis had moeten nakomen.
  • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van West-Site opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door West-Site niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

   

  9. Geschillen

  • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
  • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van West-Site, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brussel, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
  •  
  •